Tamil Proverbs

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – அ

 • அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்.
 • அகல இருந்தால் நிகள உறவு, கிட்டவந்தால் முட்டப் பகை.
 • அகல உழுகிறதை விட ஆழ உழு.
 • அகல் வட்டம் பகல் மழை.
 • அசைந்து தின்கிறது யானை, அசையாமல் தின்கிறது வீடு.
 • அச்சமில்லாதவன் அம்பலம் ஏறுவான்.
 • அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது.
 • அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா?
 • அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு.
 • அடக்கம் உடையார் அறிஞர், அடங்காதவர் கல்லார்.
 • அடாது செய்தவன் படாது படுவான்.
 • அடி நாக்கிலே நஞ்சும் நுனி நாக்கில் அமுதமும்.
 • அடி மேல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும்.
 • அடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டார்கள்.
 • அடியாத மாடு படியாது.
 • அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதிகாரம் வந்தால் அண்டை வீட்டுக்காரனுக்கு இரைச்சல் இலாபம்.
 • அணில் கொம்பிலும், ஆமை கிணற்றிலும்.
 • அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வாராது.
 • அத்திப் பழத்தைப் பிட்டுப்பார்த்தால் அத்தனையும் புழு.
 • அந்தி மழை அழுதாலும் விடாது.
 • அப்பன் அருமை மாண்டால் தெரியும்.
 • அப்பியாச வித்தைக்கு அழிவில்லை.
 • அயலூரானுக்கு ஆற்றோரம் பயம், உள்ளூரானுக்கு மரத்திடியில் பயம்.
 • அரசன் இல்லாத நாடு அச்சில்லாத தேர்.
 • அரிசி ஆழாக்கானாலும் அடுப்புக் கட்டி மூன்று வேண்டும்.
 • அருமையற்ற வீட்டில் எருமையும் குடியிருக்காது.
 • அழிந்த கொல்லையில் குதிரை மேய்ந்தாலென்ன, கழுதை மேய்ந்தாலென்ன?
 • அழுகிற ஆணையும், சிரிக்கிற பெண்ணையும் நம்பக்கூடாது.
 • அழுத பிள்ளைதான் பால் குடிக்கும்
 • அழுதாலும் பிள்ளை அவளே பெற வேண்டும்.
 • அளக்கிற நாழி அகவிலை அறியுமா?
 • அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு.
 • அறச் செட்டு முழு நட்டம்.
 • அள்ளிக் கொடுத்தால் சும்மா, அளந்து கொடுத்தால் கடன்.
 • அறக்கப் பறக்க பாடுபட்டாலும் படுக்கப் பாயில்லை.
 • அறப்படித்தவன் அங்காடி போனால், விற்கவும் மாட்டான் கொள்ளவும் மாட்டான்.
 • அறமுறுக்கினால் அற்றும் போகும்.
 • அறிந்தறிந்து செய்கிற பாவத்தை அழுதழுது தொலைக்கவேண்டும்.
 • அறிய அறியக் கெடுவார் உண்டா?
 • அறிவில்லார் சிநேகம் அதிக உத்தமம்.
 • அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம்.
 • அறிவீன இடத்தில் புத்தி கேளாதே.
 • அறிவு இல்லார்தமக்கு ஆண்மையுமில்லை.
 • அறிவுடையாரை அரசனும் விரும்புவான்.
 • அறுபத்து நாலடிக் கம்பத்திலேறி ஆடினாலும், அடியில் இறங்கித்தான் தியாகம் வாங்கவேண்டும்.
 • அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி.
 • அற்ப அறிவு அல்லற் கிடம்.
 • அன்பு இருந்தால் ஆகாததும் ஆகும்.
 • அன்று எழுதியவன் அழித்து எழுதுவானா?
 • அன்று குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லை ஆனைமேல் அம்பாரி வேணுமாம்.
 • அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான்.
 • அன்னம் இட்டவர் வீட்டில் கன்னம் இடலாமா?

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – ஆ

 • ஆக்கப் பொறுத்தவர் ஆறப் பொறுப்பதில்லை.
 • ஆடையில்லாதவன் அரை மனிதன்.
 • ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு.
 • ஆய்ந்து பாராதான் காரியந் தான் சாந்துயரந் தரும்.
 • ஆரால் கேடு, வாயால் கேடு.
 • ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிரு.
 • ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி.
 • ஆலை இல்லாத ஊரிலே இலுப்பைபபூ சக்கரை.
 • ஆழமறியாமல் காலை இடாதே.
 • ஆவும் தென்னையும் ஐந்து வருடத்தில் பலம் தரும்.
 • ஆளனில்லாத மங்கைக்கு அழகு பாழ்.
 • ஆள் கொஞ்சமானாலும் ஆயுதம் மிடுக்கு.
 • ஆறிலுஞ் சாவு நூறிலுஞ் சாவு.
 • ஆறின கஞ்சி பழங் கஞ்சி.
 • ஆறு கடக்கிறவரையில் அண்ணன் தம்பி, ஆறு கடந்தால் நீ யார் நான் யார்?
 • ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போடு.
 • ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால்
 • ஆறுகெட நாணல் இடு, ஊரு கெட நூலை விடு.
 • ஆறு போவதே போக்கு அரசன் சொல்வதே தீர்ப்பு.
 • ஆனை கறுத்தால் ஆயிரம் பொன்.
 • ஆனைக்கு ஒரு காலம் பூனைக்கு ஒரு காலம்.
 • ஆனைக்கும் அடிசறுக்கும்.
 • ஆனை படுத்தால் ஆள் மட்டம்.
 • ஆனை வரும் பின்னே. மணி ஓசை வரும் முன்னே.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – இ, ஈ

 • இக்கரை மாட்டுக்கு அக்கரை பச்சை.
 • இங்கே தலை காட்டுகிறான், அங்கே வால் காட்டுகிறான்.
 • இஞ்சி இலாபம் மஞ்சளில்.
 • இடம் கொடுத்தால் மடம் பிடுங்குவான்.
 • இட்ட உறவு எட்டு நாளைக்கு நக்கின உறவு நாலு நாலைக்கு.
 • இட்டுக் கெட்டார் எங்குமே இல்லை.
 • இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழி குலத்தோர்.
 • இமைக்குற்றம் கண்ணுக்குத் தெரியாது.
 • இரக்கப் போனாலும் சிறக்கப் போ.
 • இரண்டு ஓடத்தில் கால் வைக்காதே.
 • இரவற் சீலையை நம்பி இடுப்புக் கந்தையை எறியாதே.
 • இராகு திசையில் வாழ்ந்தவனும் இல்லை; இராச திசையில் கெட்டவணுமில்லை.
 • இராசா மகளானாலும் கொண்டனுக்கு பெண்டுதான்.
 • இரும்படிக்கும் இடத்தில் ஈக்கென்ன வேலை?
 • இரும்பு பிடித்த கையும் சிரங்கு பிடித்த கையும் சும்மா இரா.
 • இராமனைப்போல் இராசா இருந்தால் அனுமானைப்போல் சேவகனும் இருப்பான்.
 • இருவர் நட்பு ஒருவர் பொறை.
 • இல்லாது பிறாவது அள்ளாது குறையாது.
 • இழவுக்கு வந்தவள் தாலி அறுப்பாளா?
 • இழுக்குடைய பாட்டிற்கு இசை நன்று.
 • இளங்கன்று பயமறியாது.
 • இளமையில் கல்.
 • இளமையிற் கல்வி கல் மேல் எழுத்து.
 • இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து.
 • இளமையில் சோம்பல் முதுமையில் வருத்தம்.
 • இறங்கு பொழுதில் மருந்து குடி.
 • இறுகினால் களி , இளகினால் கூழ்.
 • இறைக்க ஊறும் மணற்கேணி, ஈயப் பெருகும் பெருஞ்செல்வம்.
 • இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும்.
 • இனம் இனத்தோடே, வெள்ளாடு தன்னோடே.
 • இன்றைக்கு இலை அறுத்தவன் நாளைக்கு குலை அறுப்பான்.
 • ஈக்கு விடம் தலையில், தேளுக்கு விடம் கொடுக்கில்.
 • ஈட்டி எட்டு முழம் பாயும் பணம் பாதாளம் மட்டும் பாயும்.
 • ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர்.
 • ஈர நாவிற்கு எலும்பில்லை.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – உ, ஊ

 • உடல் உள்ள வரையில் கடல் கொள்ளாத கவலை.
 • உடம்பு போனால் போகிறது கை வந்தால் போதும்.
 • உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா.
 • உடையவன் பாரா வேலை ஒரு முழங் கட்டை.
 • உடைத்த சங்கு ஊத்துப் பறியுமா?
 • உண்ட உடம்பிற்கு உறுதி, உழுத புலத்தில் நெல்லு.
 • உட்கார்ந்தால் அல்லவா படுக்க வேண்டும்.
 • உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் நினைக்காதே.
 • உண்டிக்கு அழகு விருந்தோடு உண்டல்.
 • உண்டு கொழுத்தால் நண்டு வலையில் இராது.
 • உண்ணாச் சொத்து மண்ணாய்ப் போகும்.
 • உண்ணீர் உண்ணீரென்றே ஊட்டாதார் தம் மனையில் உண்ணாமை கோடி பெறும்.
 • உதட்டில் உறவு உள்ளத்தில் பகை.
 • உத்திராடத்தில் ஒரு பிள்ளையும், ஊர் வாரியில் ஒரு நிலமும்.
 • உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை.
 • உயர உயரப் பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகுமா?
 • உயிர் காப்பான் தோழன்.
 • உரலில் அகப்பட்டது உலக்கைக்கு தப்புமா?
 • உருட்டும் புரட்டும் ஒடுக்கும் சிறப்பை.
 • உலோபிக்கு இரட்டை செலவு.
 • உழுகிற நாளில் ஊருக்குப் போனால், அறுக்கிற நாளில் ஆள் தேவையில்லை.
 • உழுதவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழக்கேனும் மிஞ்சாது.
 • உளவு இல்லாமல் களவு இல்லை.
 • உள்ளது சொல்ல ஊரு மல்ல நல்லது சொல்ல நாடுமல்ல
 • உள்ளது போகாது இல்லது வாராது.
 • உள்ளம் தீயெரிய உதடு பழஞ் சொரிய.
 • உறியிலே வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கலைவானேன்?
 • உறவு போகாமல் கெட்டது கடன் கேட்காமல் கெட்டது.
 • ஊசியைக் காந்தம் இழுக்கும் உத்தமனைச் சிநேகம் இழுக்கும்.
 • ஊணுக்கு முந்துவான் வேலைக்குப் பிந்துவான்.
 • ஊண் அற்றபோது உடலற்றது.
 • ஊர் உண்டு பிச்சைக்கு, குளம் உண்டு தண்ணீருக்கு.
 • ஊர் வாயை மூட உலைமுடி இல்லை.
 • ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்குக் கொண்டாட்டம்
 • ஊருடன் ஒட்டி வாழ்.
 • ஊருடன் பகைக்கின் வேறுடன் கெடும்.
 • ஊழி பெயரினும் ஊக்கமது கைவிடேல்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – எ, ஏ

 • எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு.
 • எச்சிற் கையால் காக்கை ஓட்டாதவன் பிச்சை கொடுப்பானா?
 • எடுக்கிறது பிச்சை ஏறுகிறது பல்லாக்கு.
 • எட்டாக் கனிக்குக் கொட்டாவி விடாதே.
 • எட்டி பழுத்தென்ன, ஈயார் வாழ்த்தென்ன?
 • எண் இல்லாதவர் கண் இல்லாதவர்,
 • எழுத்து இல்லாதவர் கழுத்து இல்லாதவர்.
 • எண்சாண் உடம்பிற்கு சிரசே பிரதானம்.
 • எண்ணிச் செய்கிறவன் கெட்டி, எண்ணாமல் செய்கிறவன் மட்டி.
 • எண்ணிச்செய்வது செட்டு, எண்ணாமல் செய்வது வேளாண்மை.
 • எண்ணை முந்துதோ திரி முந்துதோ?
 • எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத் தகும்.
 • எதார்த்தவாதி வெகுசன விரோதி.
 • எதிர்த்தவன் ஏழை என்றால் கோபம் சண்டாளம்.
 • எதை அடக்காவிட்டாலும் நாக்கை அடக்கவேண்டும்.
 • எத்தனை புடம் போட்டாலும் இரும்பு பசும்பொன் ஆகுமா?
 • எத்தால் வாழலாம், ஒத்தால் வாழலாம்.
 • எந்நிலத்து வித்திடுனும் காஞ்சிரங்காய் தெங்காகா.
 • எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவானேன் ?
 • எரிகிறதைப் பிடுங்கினால் கொதிக்கிறது அடங்கும்.
 • எரிகிற விளக்கானாலும் தூண்டுகோல் வேண்டும்.
 • எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கினது இலாபம்.
 • எரியும் கொள்ளிகளில் எந்தக் கொள்ளி நல்ல கொள்ளி?
 • எருமை வாங்கும் முன்னே நெய் விலை கூறாதே.
 • எருது நோய் காக்கைக்குத் தெரியுமா?
 • எலி அழுதால் பூனை விடுமா?
 • எலி இருக்கிற இடத்தில் பாம்பு இருக்கும்.
 • எலிக்குத் திண்டாட்டம் பூனைக்குக் கொண்டாட்டம்
 • எலி வளையானாலும் தனி வலை வேண்டும்.
 • எலும்பு கடிக்கிற நாய் இரும்பைக் கடிக்குமா?
 • எல்லோரும் பல்லக்கு ஏறினால் பல்லக்கைத் தூக்குகிறவர் யார்?
 • எழுதாக் கடனுக்கு அழுதால் தீருமா?
 • எழுதியவன் ஏட்டைக் கெடுத்தான், படித்தவன் பாட்டைக் கொடுத்தான்.
 • எழுதி வழங்கான் வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம்.
 • எழுத்தறச் சொன்னாலும் பெண் புத்தி பின் புத்தி.
 • எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான்.
 • எளியவன் பெண்டாட்டி எல்லோருக்கும் மைத்துனி.
 • எளியாரை வலியார் அடித்தால் வலியாரை தெய்வம் அடிக்கும்.
 • எள்ளூ என்கிறதற்கு முன்னே எண்ணெய் கொண்டு வருகிறான்.
 • எள்ளுக்கு ஏழு உழவு , கொள்ளுக்கு ஓர் உழவு.
 • எறும்பு ஊர கல்லுந் தேயும்.
 • எறும்புந் தன் கையால் எண் சாண்.
 • ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது.
 • ஏதென்று கேட்பாருமில்லை, எடுத்துப் பிடிப்பாருமில்லை.
 • ஏரி நிறைந்தால் கரை கசியும்.
 • ஏருழுகிறவன் இளப்பமானால், எருது மச்சான் முறை கொண்டாடும்.
 • ஏர் பிடித்தவன் என்ன செய்வான்? பானை பிடித்தவள் பாக்கியம்.
 • ஏவுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல், செய்கிறவனுக்குத் தலைச்சுமை.
 • ஏழை அழுத கண்ணீர் கூரிய வாளை ஓக்கும்.
 • ஏழைபேச்சு அம்பலம் ஏறாது.
 • ஏறச் சொன்னால் எருது கோபம், இறங்கச் சொன்னால் நொண்டிக்குக் கோபம்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – ஐ, ஒ, ஓ, ஒள

 • ஐங்காயம் இட்டு அரைத்துக் கரைத்தாலும் தன் நாற்றம் போகாதாம் பேய்ச்சுரைக்காய்க்கு.
 • ஐந்திலே வளையாதது, ஐம்பதிலே வளையுமா?
 • ஒட்டத்கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்டைத் தாழ்ப்பாள்.
 • ஓதிய மரம் தூணாமோ, ஒட்டாங் கிளிஞ்சல் காசாமோ?
 • ஒரு காசு பேணின் இரு காசு தேறும்.
 • ஒரு குடம் பாலுக்கு ஒரு துளி விஷம்.
 • ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா?
 • ஒரு கை (அல்லது வெறுங்கை) முழம் போடுமா?
 • ஒரு நன்றி செய்தவரை உள்ள அளவும் நினை.
 • ஒரு நாள் கூத்துக்கு மீசையை எடுக்கவா?
 • ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்.
 • ஒரு பொய்யை மறைக்க ஒன்பது பொய்.
 • ஒருமைப் பாடில்லாத குடி ஒருமிக்கக் கெடும்.
 • ஒருவர் அறிந்தால் இரகசியம், இருவர் அறிந்தால் அம்பலம்.
 • ஒருவனாய்ப் பிறந்தால் தனிமை, இருவராய்ப் பிறந்தால் பகைமை.
 • ஒழுக்கம் உயர்குலத்தின் நன்று.
 • ஒளிக்கப் போயும் தலையாரி வீட்டிலா!
 • ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு.
 • ஓசை பெறும் வெண்கலம் ஓசை பெறா மட்கலம்.
 • ஓடிப்போனவனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு, அகப்பட்டவனுக்கு அட்டமத்திலே சனி.
 • ஓடும் நாயைக் கண்டால் துரத்தும் நாய்க்கு இளக்காரம்.
 • ஓடுகிறவனைக் கண்டால் துரத்துகிறவனுக்கு இலேசு.
 • ஓட்டைக் கப்பலுக்கு ஒன்பது மாலுமி.
 • ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்வொடு ஒழுக்கம்.
 • ஓதுவார் எல்லாம் உழுவான் தலைக்கடையிலே.
 • ஓர் ஊருக்கு ஒரு வழியா? ஒன்பது வழி.
 • ஓர் ஊர்ப்பேச்சு ஓர் ஊருக்கு ஏச்சு.
 • ஒளவை சொல்லுக்கு அச்சம் இல்லை.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – க

 • கங்கையில் மூழ்கினாலும் காக்க்கை அன்னம் ஆகுமா?
 • கசடறக் கல்லார்க்கு இசை உறல் இல்லை.
 • கடலுக்குக் கரை போடுவார் உண்டா?
 • கடலைத் தாண்ட ஆசையுண்டு கால்வாயைத் தாண்டக் கால் இல்லை.
 • கடல் கொதித்தால் விளாவ நீர் ஏது?
 • கடல் திடலாகும், திடல் கடலாகும்.
 • கடல் மீனுக்கு நீச்சுப் பழக்க வேண்டுமா?
 • கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப் படார்.
 • கடன் வாங்கிக் கான் கொடுத்தவனும் கெட்டான்; மரம் ஏறிக் கைவிட்டனும் கெட்டான்.
 • கடன் வாங்கியும் பட்டினி, கல்யாணம் பண்ணியும் சந்நியாசி.
 • கடித்த சொல்லினும் கனிந்த சொல்லே நன்மை.
 • கடுகத்தனை நெருப்பானாலும் போரைக் கொளுத்திவிடும்.
 • கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகுமா?
 • கடுகு போன இடம் ஆராய்வார், பூசுணைக்காய் போன இடம் தெரியாது.
 • கடுங்காற்று மழை கூட்டும் கடுஞ் சிநேகம் பகை கூட்டும்.
 • கடுஞ் சொல் தயவைக் கெடுக்கும்.
 • கடைந்த மோரிலே குடைந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறது.
 • கட்டக் கரிய இல்லாமற் போனாலும் பேர் பொன்னம்மாள்.
 • கட்டிக்கொடுத்த சோறும் கற்றுக்கொடுத்த சொல்லும் எத்தனை நாள் நிற்கும்.
 • கட்டினவனுக்கு ஒரு வீடானால் கட்டாதவனுக்கு பல வீடு.
 • கட்டின வீட்டுக்கு எட்டு வக்கனை.
 • கணக்கன் கணக்கறிவான் தன் கண்க்கைத் தான் அறியான்.
 • கணக்கன் கணக்கைத் தின்னாவிடில், கணக்கனை கணக்கு தின்று விடும்.
 • கணக்கைப் பார்த்தால் பிணக்கு வரும்.
 • கண் கண்டது கை செய்யும்.
 • கண் கெட்ட பின்னர் சூரிய நமஸ்காரம்.
 • கண் குருடு ஆனாலும் நித்திரையில் குறையுமா?
 • கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்.
 • கண்டது சொன்னால் கொண்டிடும் பகை.
 • கண்டால் ஒரு பேச்சு, காணாவிட்டால் ஒரு பேச்சு.
 • கண்ணிலே குத்தின விரலைக் கண்டிப்பார் உண்டோ?
 • கண்ணிற் பட்டால் கரிக்குமா, புருவத்திற் பட்டால் கரிக்குமா?
 • கதிரவன் சிலரை காயேன் என்குமோ?
 • கப்பல் ஏறிப் பட்ட கடன் கொட்டை நூற்றா விடியும்.
 • கப்பற்காரன் பெண்டாட்டி தொப்பைக்காரி, கப்பல் உடைந்தால் பிச்சைக்காரி.
 • கப்பற்காரன் வாழ்வு காற்று அடித்தால் போச்சு.
 • கரணம் தப்பினால் மரணம்.
 • கரிவிற்ற பணம் கறுப்பாய் இருக்குமா?
 • கருமத்தை முடிக்கிறவன் கட்டத்தைப் பாரான்.
 • கரும்பு கசக்கிறது வாய்க் குற்றம்
 • கரும்பு விரும்ப அது வேம்பாயிற்று.
 • கரும்பு ருசி என்று வேரோடு பிடுங்கலாமா?
 • கரைப்பார் கரைத்தால் கல்லும் கரையும்.
 • கலகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும்.
 • கல்லடிச் சித்தன் போனவழி, காடுமேடெல்லாம் தவிடுபொடி.
 • கல்லாடம் படித்தவனோடு மல் ஆடாதே.
 • கல்லாதவரே கண்ணில்லாதவர்.
 • கல்லாதார் செல்வத்திலும் கற்றார் வறுமை நலம்.
 • கல்வி அழகே அழகு.
 • கல்வி இல்லாச் செல்வம் கற்பில்லா அழகு.
 • கல்விக்கு இருவர், களவுக் கொருவர்.
 • கல்விக்கு அழகு கசடர மொழிதல்.
 • கவலை உடையோர்க்குக் கண்ணுறக்கம் வராது.
 • கழுதைக்குத் தெரியுமா கற்பூர வாசனை?
 • களை பிடுங்காப் பயிர் காற்பயிர்.
 • கள் விற்றுக் கலப்பணம் சம்பாதிப்பதைவிடக் கற்பூரம் விற்றுக் காற்பணம் சம்பாதிப்பது மேல்.
 • கள்ள மனம் துள்ளும்.
 • கள்ளனும் தோட்டக்காரனும் ஒன்று கூடினால் விடியும் மட்டும் திருடலாம்.
 • கள்ளம் பெரிதோ? காப்பு பெரிதோ!
 • கள்ளிக்கு முள்வேலி இடுவானேன்!
 • கள்ளைக் குடித்தால் உள்ளதைச் சொல்லுவான்.
 • கறையான் புற்று பாம்புக்கு உதவுகிறது.
 • கற்றது கைம்மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு.
 • கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாஞ் சிறப்பு.
 • கனவில் கண்ட பணம் செலவிற்கு உதவுமா?
 • கனிந்த பழம் தானே விழும்.
 • கற்கையில் கல்வி கசப்பு, கற்றபின் அதுவே இனிப்பு.
 • கற்பில்லாத அழகு, வாசனை இல்லாத பூ.
 • கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – கா

 • காசுக்கு ஒரு குதிரையும் வேண்டும், காற்றைப் போலப் பறக்கவும் வேண்டும்.
 • காடு காத்தவனும் கச்சேரி காத்தவனும் பலன் அடைவான்.
 • காட்டுக்கு எறித்த நிலாவும் கானலுக்குப் பெய்த மழையும்.
 • காட்டு வாழை வந்தால் வீட்டு வாழ்வு போகும்.
 • காட்டை வெட்டிச் சாய்த்தவனுக்குக் கம்பு பிடுங்கப் பயமா?
 • காண ஒரு தரம் கும்பிட ஒரு தரமா?
 • காணி ஆசை கோடி கேடு.
 • காணிக்குச் சோம்பல் கோடிக்கு வருத்தம்
 • காற்ற ஊசியும் வாராது காணுங் கடைவழிக்கே.
 • காப்பு சொல்லும் கை மெலிவை.
 • காமாலைக் கண்ணுக்குக் கண்டதெல்லாம் மஞ்சள் நிறம்.
 • காய்த்த மரம் கல் அடிபடும்.
 • காய்ந்தும் கெடுத்தது, பெய்தும் கெடுத்தது.
 • காரியமாகும் வரையில் கழுதையையும் காலைப்பிடி.
 • காரியம் பெரிதோ வீரியம் பெரிதோ?
 • கார்த்திகை பின் மழையும் இல்லை, கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை
 • காலம் செய்கிறது ஞாலம் செய்யாது.
 • காலம் போம் வார்த்தை நிற்கும், கப்பல் போம் துறை நிற்கும்.
 • காலுக்குதக்க செருப்பும்,கூலிக்குத் தக்க உழைப்பும்.
 • காலளவே ஆகுமாம் கப்பலின் ஓட்டம், நூலளவே ஆகுமாநுண்சீலை.
 • காவடிப் பாரம் சுமக்கிறவனுக்குத் தெரியும்.
 • காற்றில்லாமல் தூசி பறக்குமா?
 • காற்று உள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்.
 • காற்றுக்கு எதிர்லே துப்பினால் முகத்தில் விழும்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – கி, கீ, கு, கூ

 • கிட்டாதாயின் வெட்டென மற.
 • கிணற்றுக்குத் தப்பித் தீயிலே பாய்ந்தான்.
 • கிணற்றுத் தவளைக்கு நாட்டு வளப்பம் ஏன்?
 • கீர்த்தியால் பசி தீருமா?
 • கீறி ஆற்றினால் புண் ஆறும்.
 • குங்குமம் சுமந்த கழுதை மணம் அறியுமா?
 • குசவனுக்கு ஆறுமாதம் தடிகாரனுக்கு அரை நாழிகை.
 • குடல் காய்ந்தால் குதிரையும் வைக்கோல் தின்னும்.
 • குடி, சூது, விபசாரம் குடியைக் கெடுக்கும்.
 • குடி வைத்த வீட்டிலே கொள்ளி வைக்கலாமா?
 • குட்டுப் பட்டாலும் மோதிரக்கையால் குட்டுப்படவேண்டும்.
 • குணத்தை மாற்றக் குருவில்லை.
 • குணம் இல்லா வித்தை எல்லாம் அவித்தை.
 • குணம் பெரிதேயன்றிக் குலம் பெரியதன்று.
 • குதிரை இருப்பு அறியும், கொண்ட பெண்டாட்டி குணம் அறிவாள்.
 • குதிரை ஏறாமல் கெட்டது, கடன் கேளாமல் கெட்டது.
 • குதிரை குணமறிந்தல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை.
 • குந்தி இருந்து தின்றால் குன்றும் மாளும்.
 • குப்பை உயரும் கோபுரம் தாழும்.
 • குருட்டுக் கண்ணுக்குக் குறுணி மையிட்டுமென்ன?
 • குரு மொழி மறந்தோன் திருவழிந்து அழிவான்.
 • குரைக்கிற நாய் வேட்டை பிடிக்குமா?
 • குரைக்கிற நாய் கடிக்காது.
 • குலம் குப்பையிலே, பணம் பந்தியிலே
 • குலவித்தை கற்றுப் பாதி கல்லாமற் பாதி.
 • குல வழக்கம் இடை வழக்கும் கொஞ்சத்தில் தீராது.
 • குறைகுடம் தளும்பும், நிறைகுடம் தளும்பாது.
 • குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்கும்.
 • குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை.
 • குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடின இடத்திலே.
 • குப்பையிற் கிடந்தாலும் குன்றிமணி நிறம் போகுமா?
 • கும்பிடு கொடுத்துக் கும்பிடு வாங்கு.
 • குரங்கின் கைப் பூமாலை.
 • குரங்குக்குப் புத்திசொல்லித் தூக்கணாங்குருவி கூண்டு இழந்தது.
 • குரு இலார்க்கு வித்தையுமில்லை, முதல் இல்லார்க்கு ஊதியமில்லை.
 • குனியக் குனியக் குட்டுவான், குனிந்தவன் நிமிர்ந்தால் குட்டினவன் ஓடுவான்.
 • கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை.
 • கூரைமேலே சோறு போட்டால் ஆயிரம் காகம்.
 • கூலியைக் குறைக்காதே வேலையைக் கெடுக்காதே?
 • கூழானாலும் குளித்துக் குடி; கந்தையானாலும் கசக்கிக் கட்டு.
 • கூழுக்கு மாங்காய் கொண்டாட்டம், குரங்குக்குத் தேங்காய் கொண்டாட்டம்.
 • கூழுக்கும் ஆசை, மீசைக்கும் ஆசை.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – கெ, கே

 • கெடுக்கினும் கல்வி கேடுபடாது.
 • கெடுமதி கண்ணுக்குத் தோன்றாது.
 • கெடுவான் கேடு நினைப்பான்.
 • கெட்டாலும் கெட்டி கெட்டியே, கிழிந்தாலும் பட்டு பட்டே.
 • கெட்டிக்காரன் புளுகு எட்டு நாளையில் தெரியும்.
 • கெட்டும் பட்டணம் சேர்.
 • கெண்டையைப் போட்டு வராலை இழு.
 • கெரடி கற்றவன் இடறி விழுந்தால் அதுவும் ஒரு வித்தை என்பான்.
 • கெலிப்பும் தோற்பும் ஒருவர் பங்கல்ல.
 • கேடு வரும் பின்னே, மதி கெட்டுவரும் முன்னே.
 • கேட்டதெல்லாம் நம்பாதே? நம்பியதெல்லாம் சொல்லாதே?
 • கேளும் கிளையுங் கெட்டோர்க்கு இல்லை.
 • கேள்விப் பேச்சில் பாதிதான் நிசம்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – கை

 • கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லை.
 • கைக்கோளனுக்குக் காற்புண்ணும் நாய்க்குத் தலைப்புண்ணும் ஆறா.
 • கைப்புண்ணுக்குக் கண்ணாடி வேண்டுமா?
 • கைப்பொருளற்றால் கட்டினவளும் பாராள்.
 • கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி.
 • கையாளாத ஆயுதம் துருப்பிடிக்கும்.
 • கையிலே காசு வாயிலே தோசை.
 • கையில் உண்டானால் காத்திருப்பார் ஆயிரம் பேர்.
 • கையூன்றிக் கரணம் போடவேண்டும்.
 • கையில் பிடிப்பது துளசி மாலை, கக்கத்தில் இடுக்குவது கன்னக்கோலாம்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – கொ

 • கொடிக்கு காய் கனமா?
 • கொடுக்கிறவனைக் கண்டால் வாங்குகிறவனுக்கு இளக்காரம்.
 • கொடுங்கோல் அரசு நெடுங்காலம் நில்லாது.
 • கொடுத்ததைக் கேட்டால் அடுத்ததாம் பகை.
 • கொட்டினால் தேள், கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப் பூச்சியா?
 • கொண்டானும் கொடுத்தானும் ஒன்று,கலியாணத்தைக் கூட்டி வைத்தவன் வேறு.
 • கொலைக்கு அஞ்சாதவன் பழிக்கு அஞ்சான்.
 • கொல்லன் தெருவில் ஊசி விலைபோமா?
 • கொல்லைக் காட்டு நரி சலசலப்புக் அஞ்சுமா?
 • கொள்ளிக்கு எதிர்போனாலும், வெள்ளிக்கு எதிர்போகலாது.
 • கொற்றவன் தன்னிலும் கற்றவன் மிக்கோன்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – கோ

 • கோள் சொல்பவனைக் கொடுந்தேள் என நினை.
 • கோள் சொல்லும் வாய் காற்றுடன் நெருப்பு.
 • கோணிக் கோடி கொடுப்பதிலும் கோணாமற் காணி கொடுப்பது நல்லது.
 • கோத்திரமறிந்து பெண்ணைக்கொடு, பாத்திரமறிந்து பிச்சையிடு.
 • கோபம் உள்ள இடத்தில் குணம் உண்டு.
 • கோபம் சண்டாளம்.
 • கோயிற் பூனை தேவர்க்கு அஞ்சுமா?
 • கோழி மிதித்துக் குஞ்சு முடம் ஆகுமா?
 • கோளுஞ் சொல்லி கும்பிடுவானேன்?
 • கோடானுகோடி கொடுப்பினும் தன்னுடைய நாக்கு கோடாமை கோடி பெறும்
 • கோடானுகோடி கொடுத்தாலும் நாவினால் தவறு சொல்லாதது கோடி பெறும்.
 • கோடி கொடுப்பினும் குடில் பிறந்தார் தம்மோடு கூடுவதே கோடி பெறும்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – ச, சா

 • சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும்.
 • சண்டிக் குதிரை நொண்டிச் சாரதி.
 • சத்தியமே வெல்லும், அசத்தியம் கொல்லும்.
 • சந்தியிலே அடித்ததற்குச் சாட்சியா?
 • சபையிலே நக்கீரன் அரசிலே விற்சேரன்.
 • சம்பளம் இல்லாத சேவகனும், கோபமில்லாத எசமானும்.
 • சருகைக் கண்டு தணலஞ்சுமா?
 • சர்க்கரை என்றால் தித்திக்குமா?
 • சர்க்கரை என்று சொன்னால் தித்திக்குமா?
 • சாகிறவரைக்குவஞ் சங்கடமானால் வாழுகிறது எக்காலம்?
 • சாட்சிக்காரன் காலில் விழுவதிலும் சண்டைக்காரன் காலில் விழலாம்.
 • சாட்டை இல்லாப் பம்பரம் ஆட்டிவைக்க வல்லவன்.
 • சாண் ஏற முழம் சறுக்கிறது.
 • சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது.
 • சித்திரமும் கைப்பழக்கம்.
 • சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும்.
 • சின்ன மீனைப் போட்டுப் பெரிய மீனைப் பிடி.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – சு, சூ

 • சுக துக்கம் சுழல் சக்கரம்.
 • சுடர் விளக்காயினும் தூண்டுகோல் ஒன்று வேண்டும்.
 • சுட்ட சட்டி அறியுமா சுவை?
 • சுடினும் செம்பொன் தன்னொலி கெடாது.
 • சுட்ட மண்ணும் பச்சை மண்ணும் ஒட்டுமா?
 • சுண்டைக்காய் காற்பணம், சுமை கூலி முக்காற்பணம்.
 • சுத்தம் சோறு போடும் எச்சில் இரக்க வைக்கும்.
 • சுத்த வீரனுக்கு உயிர் துரும்பு.
 • சும்மா வந்த மாட்டை பல்லைப் பிடித்தப் பாராதே.
 • சும்மா இருக்கிற தம்பிரானுக்கு இரண்டு பட்டை.
 • சும்மா கிடக்கிற சங்கை ஊதிக்கெடுத்தான் ஆண்டி.
 • சுயபுத்தி போனாலும் சொற்புத்தி வேண்டாமா?
 • சுவரை வைத்துதான் சித்திரம் வரையவேண்டும்.
 • சுவாமி வரங் கொடுத்தாலும் பூசாரி இடங்கொடுக்க மாட்டான்.
 • சூடு கண்ட பூனை அடுப்பங் கரையிற் சேராது.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – செ, சே, சை

 • செக்களவு பொன்னிருந்தாலும் செதுக்கியுண்டால் எத்தனை நாளுக்குக் காணும்.?
 • செடியிலே வணங்காததா மரத்திலே வணங்கும்?
 • செத்தவன் உடைமை இருந்தவனுக்கு அடைக்கலம்.
 • செய்வன திருந்தச் செய்.
 • செருப்பின் அருமை வெயிலில் தெரியும், நெருப்பின் அருமை குளிரில் தெரியும்.
 • செருப்புக்காகக் காலைத் தறிக்கிறதா?
 • செலவில்லாச் செலவு வந்தால் களவில்லாக் களவு வரும்.
 • சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பே கல்வி.
 • சேராத இடத்திலே சேர்ந்தால் துன்பம் வரும்.
 • சேற்றிலே புதைந்த யானையைக் காக்கையுங் கொத்தும்.
 • சேற்றிலே செந்தாமரை போல.
 • சைகை அறியாதவன் சற்றும் அறியான்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – சொ, சோ

 • சொப்பனங் கண்ட அரிசி சோற்றுக்காகுமா?
 • சொல் அம்போ வில் அம்போ?
 • சொல்லாது பிறவாது, அள்ளாது குறையாது.
 • சொல்லாமற் செய்வார் நல்லோர் சொல்லியுஞ் செய்யார் கசடர்.
 • சொல்லிப் போகவேணும் சுகத்திற்கு, சொல்லாமற் போகவேணும் துக்கத்திற்கு.
 • சொல்லுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல் , செய்கிறவனுக்கு தலைச்சுமை.
 • சொல்வல்லவனை வெல்லல் அரிது.
 • சொறிந்து தேய்க்காத எண்ணெயும் பரிந்து இடாத சோறும் பாழ்.
 • சொற்கோளாப் பிள்ளையினால் குலத்துக்கீனம்.
 • சொன்னதைச் சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை.
 • சோம்பலே சோறு இன்மைக்குப் பிதா.
 • சோம்பேறிக்கு வாழைப்பழம் தோலோடே.
 • சோம்பித் திரியேல்.
 • சோற்றுக்குக் கேடு பூமிக்குப் பாரம்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – த

 • தங்கம் தரையிலே தவிடு பானையிலே.
 • தஞ்சம் என்று வந்தவனை வஞ்சித்தல் ஆகாது.
 • தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரனா ?
 • தட்டிப்பேச ஆள் இல்லாவிட்டால் தம்பி சண்டப் பிரசண்டன்.
 • தணிந்த வில்லுத்தான் தைக்கும்.
 • தண்ணீரிலே விளைந்த உப்புத் தண்ணீரிலே கரைய வேண்டும்.
 • தண்ணீரையும் தாயையும் பழிக்காதே.
 • தண்ணீர் வெந்நீரானாலும் நெருப்பை அவிக்கும்.
 • தந்தை எவ்வழி புதல்வன் அவ்வழி.
 • தந்தை தாய் பேண்.
 • தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான்.
 • தருமம் தலைகாக்கும்.
 • தலை இடியும் காய்ச்சலும் தனக்கு வந்தால் தெரியும்.
 • தலை இருக்க வால் ஆடலாமா ?
 • தலைக்கு மேல் வெள்ளம் சாண் ஓடி என்ன, முழம் ஓடி என்ன ?
 • தலை எழுத்தை தந்திரத்தால் வெல்லலாமா?
 • தலையாரியும் அதிகாரியும் ஒன்றானால் சம்மதித்தபடி திருடலாம்.
 • தவத்துக்கு ஒருவர் கல்விக்கு இருவர்.
 • தவளை தன் வாயாற் கெடும்.
 • தவிட்டுக்கு வந்த கை தங்கத்துக்கும் வரும்.
 • தனக்கு மிஞ்சித் தான் தருமம்
 • தனி மரம் தோப்பாகாது.
 • தன் கையே தனக்குதவி.
 • தன் வினை தன்னைச் சுடும் ஓட்டப்பம் வீட்டைச் சுடும்.
 • தானம் கொடுத்த மாட்டைப் பல்லைப் பிடித்துப் பார்க்காதே.
 • தாயிற் சிறந்ததொரு கோவிலுமில்லை, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை.
 • தாயும் பிள்ளையுமானாலும், வாயும் வயிறும் வேறு.
 • தாய் எட்டடி பாய்ந்தால், குட்டி பதினாறடி பாயும்.
 • தானாடா விட்டாலும் சதையாடும்.
 • தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்.
 • துள்ளுகிற மாடு பொதி சுமக்காது.
 • தூரத்துப் பச்சை கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி.
 • தேடாது அழிக்கின் பாடாய் முடியும்.
 • தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – ந

 • நகத்தாலே கிள்ளுகிறதைக் கோடாரி கொண்டு வெட்டுவதா?
 • நடக்க அறியாதவனுக்கு நடுவீதி காத வழி.
 • நடந்தால் நாடெல்லாம் உறவு , படுத்தால் பாயும் பகை.
 • நட்டுவன் பிள்ளைக்குக் கொட்டிக் காட்ட வேண்டுமா!
 • நண்டு கொழுத்தால் வளையில் இராது, தண்டு கொழுத்தால் தரையில் இராது.
 • நத்தையின் வயிற்றிலும் முத்துப் பிறக்கும்.
 • நமக்கு ஆகாததது நஞ்சோடு ஒக்கும்.
 • நமனுக்கு நாலு பிள்ளை கொடுத்தாலும் உற்றாருக்கு ஒரு பிள்ளை கொடுக்கமாட்டான்.
 • நமன் அறியாத உயிரும் நாரை அறியாத குளமும் உண்டோ?
 • நயத்திலாகிறது பயத்திலாகாது.
 • நரிக்கு இடங்கொடுத்தால் கிடைக்கு இரண்டு ஆடு கேட்டும்.
 • நரிக்கு கொண்டாட்டம் நண்டுக்குத் திண்டாட்டம்.
 • நரை திரை இல்லை, நமனும் அங்கில்லை.
 • நல் இணக்கமல்லது அல்லற் படுத்தும்.
 • நல்லது செய்து நடுவழியே போனால், பொல்லாதது போகிற வழியே போகிறது.
 • நல்ல வேளையில் நாழிப்பால் கறவாதது கன்று செத்துக் கலப் பால் கறக்குமா ?
 • நல்லவன் என்று பெயர் எடுக்க நெடுநாட் செல்லும்.
 • நல்லவன் ஒரு நாள் நடுவே நின்றால் அறாத வழக்கும் அறும்.
 • நல்லார் பொல்லாரை நடத்தையால் அறியலாம்.
 • நல்ல மாட்டிற்கு ஒரு சூடு நல்ல மனிதனுக்கு ஒரு வார்த்தை.
 • நன்மை கடைப்பிடி.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – நா

 • நா அசைய நாடு அசையும்.
 • நாக்கிலே இருக்கிறது நன்மையும் தீமையும்.
 • நாம் ஒன்று நினைக்க, தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும்.
 • நாயைக் கண்டால் கல்லைக் காணோம், கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம்.
 • நாய் இருக்கிற இடத்தில் சண்டை உண்டு.
 • நாய்க்கு வேலையில்லை, நிற்க நேரமும் இல்லை.
 • நாய் விற்ற காசு குரைக்குமா?
 • நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியாது.
 • நாலாறு கூடினால் பாலாறு.
 • நாள் செய்வது நல்லார் செய்யார்.
 • நாற்பது வயதுக்கு மேல் நாய்க் குணம்.
 • நான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்றே கால்கள்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – நி, நீ

 • நித்தம் போனால் முத்தம் சலிக்கும்.
 • நித்திய கண்டம் பூரண ஆயிசு.
 • நித்தியங் கிடைக்குமா அமாவாசைச் சோறு?
 • நிலத்தில் எழுந்த பூண்டு நிலத்தில் மடிய வேண்டும்.
 • நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும்.
 • நின்ற வரையில் நெடுஞ் சுவர், விழுந்த அன்று குட்டிச்சுவர்.
 • நிறை குடம் நீர் தளும்பாது. குறைகுடம் கூத்தாடும்.
 • நீந்த மாட்டாதவனை ஆறு கொண்டு போம்.
 • நீர் ஆழம் கண்டாலும் நெஞ்சு ஆழம் காண முடியாது.
 • நீர் உள்ள மட்டும் மீன் குஞ்சு துள்ளும்.
 • நீர் மேல் எழுத்து போல்.
 • நீலிக்குக் கண்ணீர் இமையிலே.
 • நீள நீளத் தெரியும் மெய்யும் பொய்யும்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – நு, நூ, நெ, நே, நை, நொ, நோ

 • நுணலும் தன் வாயால் கெடும்.
 • நுண்ணிய கருமமும் எண்ணித் துணிக.
 • நுனிக்கொம்பில் ஏறி அடிக்கொம்பு வெட்டுவார்களா?
 • நூலளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு.
 • நூல் கற்றவனே மேலவன்.
 • நூற்றுக்கு மேல் ஊற்று, ஆயிரத்துக்கு மேல் ஆற்றுப் பெருக்கு.
 • நூற்றைக் கெடுத்தது குறுணி.
 • நெய் முந்தியோ திரி முந்தியோ.
 • நெருப்பு இல்லாமல் நீள் புகை எழும்புமா?
 • நெருப்பில்லாமல் புகையாது.
 • நெருப்பு என்றால் வாய் வெந்து போமா?
 • நெருப்புப் பந்திலிலே மெழுகுப் பதுமை ஆடுமோ?
 • நெல்லுக்குப் பாய்கிற தண்ணீர் புல்லுக்கும் பாயும்.
 • நேற்று உள்ளார் இன்று இல்லை.
 • நைடதம் புலவர்க்கு ஒளடதம்.
 • நொண்டிக் குதிரைக்குச் சறுக்கினது சாக்கு.
 • நொறுங்கத் தின்றால் நூறு வயது.
 • நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்.
 • நோய் கொண்டார் பேய் கொண்டார்.
 • நோய்க்கு இடம் கொடேல்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – ப

 • பகலில் பக்கம் பார்த்துப் பேசு, இரவில் அதுதானும் பேசாதே.
 • பகுத்தறியாமல் துணியாதே, படபடப்பாகச் செய்யாதே.
 • பகைவர் உறவு புகை எழு நெருப்பு.
 • பக்கச் சொல் பதினாயிரம்.
 • பசியுள்ளவன் ருசி அறியான்.
 • பசி வந்திடில் பத்தும் பறந்துபோம்.
 • பச்சை மண்ணும் சுட்டமண்ணும் ஒட்டுமா?
 • பஞ்சும் நெருப்பும் ஒன்றாய்க் கிடக்குமோ?
 • படிக்கிறது திருவாய் மொழி இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில்.
 • படைக்கும் ஒருவன் கொடைக்கும் ஒருவன்.
 • படையிருந்தால் அரணில்லை.
 • படை முகத்திலும் அறிமுகம் வேண்டும்.
 • பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும்.
 • பட்டா உன்பேரில் சாகுபடி என்பேரில்.
 • பட்டுக்கோட்டைக்கு வழி கேட்டால், கொட்டைப் பாக்கு விலை சொல்லுகின்றாய்.
 • பட்டும் பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி உலாவும்.
 • பணக்காரன் பின்னும் பத்துப்பேர், பைத்தியக்காரன் பின்னும் பத்துப்பேர்.
 • பணத்தைப் பார்க்கிறதா பழைமையைப் பார்க்கிறதா?
 • பணம் பத்தும் செய்யும்.
 • பணம் உண்டானால் மணம் உண்டு.
 • பணம் பந்தியிலே, குணம் குப்பையிலே.
 • பண்ணப் பண்ணப் பலவிதம் ஆகும்.
 • பண்ணிய பயிரிலே புண்ணியம் தெரியும்.
 • பதறாத காரியம் சிதறாது.
 • பந்திக்கில்லாத வாழைக்காய் பந்தலிலே கட்டித் தொங்குகிறது.
 • பந்திக்கு முந்து படைக்குப் பிந்து.
 • பத்துப்பேருக்குப் பல்குச்சி ஒருவனுக்குத் தலைச்சுமை.
 • பரணியிலே பிறந்தால் தரணி ஆளலாம்.
 • பருத்திக்கு உழும் முன்னே தம்பிக்கு எட்டு முழம்.
 • பருவத்தே பயிர் செய்.
 • பல துளி பெருவெள்ளம்.
 • பலநாளைத் திருடன் ஒரு நாளைக்கு அகப்படுவான்.
 • பல மரம் கண்ட தச்சன் ஒரு மரமும் வெட்டமாட்டான்.
 • பல்லக்கு ஏய யோகம் உண்டு, உன்னி ஏறச் சீவன் இல்லை.
 • பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் எல்லாரும் எள்ளப்படும்.
 • பல்லுப் போனால் சொல்லுப் பேச்சு.
 • பழகப் பழகப் பாலும் புளிக்கும்.
 • பழி ஒரு பக்கம், பாவம் ஒரு பக்கம்.
 • பழுத்த ஓலையைப் பார்த்துக் குருத்தோலை சிரிக்கிறதாம்.
 • பழுத்த பழம் கொம்பிலே நிற்குமா?
 • பள்ளிக் கணக்குப் புள்ளிக்கு உதவாது.
 • பனங்காட்டு நரி சலசலப்புக்கு அஞ்சுமா?
 • பனி பெய்தால் மழை இல்லை, பழம் இருந்தால் பூ இல்லை.
 • பனை நிழலும் நிழலோ, பகைவர் உறவும் உறவோ?
 • பனை மரத்தின் கீழே பாலைக் குடித்தாலும் கள் என்று நினைப்பர்.
 • பன்றிக்குப் பின் போகிற கன்றும் கெடும்.
 • பன்றி பல குட்டி, சிங்கம் ஒரு குட்டி.
 • பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும்.
 • பாம்புக்குப் பால் வார்த்தாலும் நஞ்சைத்தான் கக்கும்.
 • பார்த்தால் பூனை பாய்ந்தால் புலி.
 • பாலுக்கும் காவல், பூனைக்கும் தோழன்.
 • பிள்ளையையும் கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டாதே.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – பு, பூ

 • புத்திகெட்ட இராசாவுக்கு மதிகெட்ட மந்திரி.
 • புத்திமான் பலவான்.
 • புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாய்ப் போகுமா?
 • புயலுக்குப் பின்னே அமைதி.
 • புலி பதுங்குவது பாய்ச்சலுக்கு அடையாளம்.
 • பூ மலர்ந்து கெட்டது, வாய் விரிந்து கெட்டது.
 • பூமியைப்போலப் பொறுமை வேண்டும்.
 • பூ விற்ற காசு மணக்குமா?
 • பூனைக்குக் கொண்டாட்டம், எலிக்குத் திண்டாட்டம்.
 • பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணம் பெறும்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – பெ, பே

 • பெண் என்றால் பேயும் இரங்கும்.
 • பெண்டு வாய்க்கும் புண்ணியவானுக்கு, பண்டம் வாய்க்கும் பாக்கியவானுக்கு.
 • பெண்ணின் கோணல் பொன்னிலே நிமிரும்.
 • பெண்ணென்று பிறந்த போது புருடன் பிறந்திருப்பான்.
 • பெண் வளர்த்தி பீர்க்கங் கொடி.
 • பெருமாள் இருக்கிற வரையில் திருநாள் வரும்.
 • பெருமையும் சிறுமையும் வாயால் வரும்.
 • பெற்ற மனம் பித்து, பிள்ளை மனம் கல்லு.
 • பேசப் பேச மாசு அறும்.
 • பேசாதிருந்தால் பிழையொன்றுமில்லை.
 • பேராசை பெருநட்டம்.
 • பேர் இல்லாச் சந்நிதி பாழ், பிள்ளை இல்லாச் செல்வம் பாழ்

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – பொ, போ

 • பொங்கும் காலம் புளி , மங்குங் காலம் மாங்காய்.
 • பொய் சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை , மெய் சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை.
 • பொய் சொன்ன வாய்க்குப் போசனங் கிடையாது.
 • பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார் பொங்கினார் காடாள்வார்.
 • பொறி வென்றவனே அறிவின் குருவாம்.
 • பொறுமை கடலினும் பெரிது.
 • பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார்.
 • பொற்கலம் ஒலிக்காது, வெண்கலம் ஒலிக்கும்.
 • பொன் ஆபரணத்தைப் பார்க்கிலும் புகழ் ஆபரணமே பெரிது.
 • போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து.
 • போரோடு தின்கிற மாட்டுக்குப் பிடுங்கி போட்டுக் கட்டுமா?
 • போனதை நினைக்கிறவன் புத்தி கெட்டவன்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – ம

 • மடியிலே கனமிருந்தால்தான் வழியிலே பயம்.
 • மட்டான போசனம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி.
 • மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்கலாமா?
 • மண்டையுள்ள வரை சளி போகாது.
 • மதியார் வாசலை மிதியாதிருப்பதே உத்தமம்.
 • மத்தளத்திற்கு இரு புறமும் இடி.
 • மந்திரிக்கு அழகு வரும்பொருள் உரைத்தல்.
 • மந்திரிக்கும் உண்டு மதிக்கேடு.
 • மரம் வெட்டுகிறவனுக்கு நிழலும், மண் தோண்டுகிறவனுக்கு இடமும் கொடுக்கும்.
 • மரம் வைத்தவன் த்ண்ணீர் வார்ப்பான்.
 • மருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்.
 • மருந்தும் விருந்தும் மூன்று வேளை.
 • மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண்.
 • மலிந்த சரக்கு கடைத் தெருவுக்கு வரும்.
 • மலையைத் துளைக்கச் சிற்றுளி போதாதா?
 • மல்லாந்து உமிழ்ந்தால் மார்மேல் விழும்.
 • மவுனம் கலக நாசம்.
 • மழைமுகம் காணாத பயிரும் தாய்முகம் காணாத பிள்ளையும்.
 • மழை விட்டாலும் தூவானம் விடவில்லை.
 • மனதிலிருக்கும் இரகசியம் மதி கேடனுக்கு வாக்கிலே.
 • மனமுரண்டிற்கு மருந்தில்லை.
 • மனம் உண்டானால் மார்க்கம் உண்டு.
 • மனம் உண்டானால் வழி உண்டு.
 • மனம் தடுமாறினால் மாற்றானுக்கு வலிமை.
 • மனம் போல வாழ்வு.
 • மன்னன் எப்படியோ, மன்னுயிர் அப்படி.
 • மண்னுயிரைத் தன்னுயிர்போல் நினை.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – மா

 • மாடம் இடிந்தால் கூடம்.
 • மாடு கிழமானாலும் பாலின் சுவை போகுமா?
 • மாடு கெட்டால் தேடலாம், மனிதர் கெட்டால் தேடலாமா?
 • மாடு மேய்க்காமற் கெட்டது, பயிர் பார்க்காமற் கெட்டது.
 • மாதா ஊட்டாத சோறு, மாங்காய் ஊட்டும்.
 • மா பழுத்தால் கிளிக்காம், வேம்பு பழுத்தால் காக்கைக்காம்.
 • மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மாட்டுப் பெண்தான்.
 • மாமியார் உடைத்தால் மண் குடம், மருமகள் உடைத்தால் பொன்குடம்.
 • மாமியார் மெச்சின மருமகளில்லை, மருமகள் மெச்சின மாமியாரில்லை.
 • மாரடித்த கூலி மடி மேலே.
 • மாரிக்காலத்தில் பதின்கல மோரும் கோடைக்காலத்தில் ஒருபடி நீருஞ் சரி.
 • மாரி யல்லது காரியம் இல்லை.
 • மாவுக்குத் தக்க பணியாரம்.
 • மாற்றானுக்கு இடங் கொடேல்.
 • மானம் பெரிதோ? உயிர் பெரிதோ?
 • மானைக் காட்டி மானைப் பிடிப்பார்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – மி, மீ, மு, மூ

 • மிஞ்சியது கொண்டு மேற்கே போகுதல் ஆகாது.
 • மின்னுவது எல்லாம் பொன்னல்ல.
 • மிதித்தாரை கடியாத பாம்பு உண்டோ?
 • மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை.
 • மீகாமன் இல்லா மரக்கலம் ஓடாது.
 • மீதூண் விரும்பேல்.
 • முகத்துக்கு முகம் கண்ணாடி
 • முக்காலும் காகம் முழுகிக் குளித்தாலும் கொக்காகுமா?
 • முட்டையிடுகிற கோழிக்கு வருத்தம் தெரியும்.
 • முடவன் கொம்புத் தேனுக்கு ஆசைப் படலாமா?
 • முதலையும் மூர்க்கனும் கொண்டது விடா
 • முதல் கோணல் முற்றுங் கோணல்
 • முத்தால் நத்தைப் பெருமைப்படும் , மூடர் எத்தாலும் பெருமை படார்.
 • முப்பது வருடம் வாழ்ந்தவனும் இல்லை, முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை.
 • முருங்கை பருத்தால் தூணாகுமா?
 • முள்ளுமேல் சீலைபோட்டால் மெள்ள மெள்ள வாங்கவேண்டும்.
 • முள்ளை முள்ளால் எடு.
 • முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்.
 • முற்றும் நனைந்தவர்களுக்கு ஈரம் ஏது?
 • முன் ஏர் போன வழிப் பின் ஏர்.
 • முன்கை நீண்டால் முழங்கை நீளும்.
 • முன் வைத்த காலைப் பின் வைக்கலாமா?
 • முன்னவனே முன் நின்றால் முடியாத பொருள் உளதோ?
 • மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமுதம்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – மெ, மே, மொ, மோ,மெள

 • மெய்ச்சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை பொய்சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை.
 • மெல்லப் பாயும் தண்ணீர் கல்லையும் குழியாக்கும்.
 • மேருவைச் சார்ந்த காகமும் பொன்னிறம்.
 • மேற்கே மழை பெய்தால் கிழக்கே வெள்ளம் வரும்.
 • மொட்டைத் தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சுப் போடாதே.
 • மொழி தப்பினவன் வழி தப்பினவன்.
 • மோகம் முப்பது நாள், ஆசை அறுபது நாள்.
 • மெளனம் மலையைச் சாதிக்கும்.

Tamil Proverbs – தமிழ்ப் பழமொழிகள் – வ, வா, வி

 • யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன், இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன்.
 • யானைக்கும் அடி சறுக்கும்.
 • யானைகொரு காலம் வந்தால், பூனைக்கொரு காலம் வரும்.
 • யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே.
 • வஞ்சகம் வாழ்வைக் கெடுக்கும்.
 • வடக்குப் பார்த்த மச்சு வீட்டைப் பார்க்கிலும் தெற்குப் பார்த்த குச்சு வீடு நல்லது.
 • வடக்கே கருத்தால் மழை வரும்.
 • வட்டி ஆசை முதலுக்கு கேடு.
 • வணங்கின முள் பிழைக்கும்.
 • வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா.
 • வரவுக்குத் தக்கபடி செலவை வரையறு.
 • வருந்தினால் வாராதது இல்லை.
 • வருமுன் காப்பதறிவு.
 • வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்.
 • வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு.
 • வளவனாயினும் அளவறிந் தளித்துண்.
 • வழவழத்த உறவைப் பார்க்கிலும் வைரம் பற்றிய பகை நன்று.
 • வாங்கிறதைப் போலிருக்க வேண்டும் கொடுக்கிறதும்.
 • வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும்.
 • வாய் சர்க்கரை கை கருணைக் கிழங்கு.
 • வாய் மதத்தால் வாழ்வு இழக்கும்.
 • வாழ்கிறதும் கெடுகிறதும் வாயினால்தான்.
 • வாழ்வும் தாழ்வும் சில காலம்.
 • வாழு, வாழ விடு.
 • விண் பொய்த்தால் மண் பொய்க்கும்.
 • விதி எப்படியோ மதி அப்படி.
 • வியாதிக்கு மருந்துண்டு, விதிக்கு மருந்துண்டா?
 • விருப்பத்தினால் ஆகாதது வீம்பினால் ஆகுமா?
 • விரை ஒன்று போடச் சுரை ஒன்று முளைக்குமா?
 • வில்வப்பழம் தின்பார் பித்தம் போக பனம் பழம் தின்பார் பசி போக.
 • விளக்கு மாற்றுக்குப் பட்டுக் குஞ்சமா?
 • விளையாட்டாய் இருந்தது வினையாய் முடிந்தது.
 • விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும்.
 • வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், தினை வினைத்தவன் தினை அறுப்பான்.
 • வீட்டில் எலி வெளியில் புலி.
 • வெட்டு ஒன்று துண்டிரண்டு.
 • வெறுங்கை முழம் போடுமா?
 • வெளுத்ததெல்லாம் பாலல்ல.
 • வெள்ளம் வரும் முன் அணைகோல வேண்டும்.